Felhasználási feltételek

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Guide.ME Mobil Alkalmazás tulajdonosa és üzemeltetője a Guide.Me Korlátolt Felelősségű Társaság (1078 Budapest, István utca 45.)

1. MEGHATÁROZÁSOK

A jelen felhasználási feltételekben az alábbi kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:

a. A “Társaság” a Guide.Me Kft.-t jelenti;

b. A “Felhasználó” a Társaság minden olyan ügyfelét jelenti, aki az Alkalmazás végfelhasználója, és az “Ön” kifejezést ennek megfelelően kell értelmezni;

c. Az “Alkalmazás” jelenti annak múltbéli, jelenlegi és jövőbeli tartalmát, beleértve, de nem ezekre korlátozódóan, az Alkalmazás felépítését, kialakítását, a szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikákat, broadcast-okat, reklámszövegeket, adatbázisokat, védett információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forráskódot és tárgykódot) és minden egyéb a Guide.Me-hez köthető anyagot, magát az Alkalmazást, az Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének fő jellemzőit, minden védjegyet, szolgáltatást, cégnevet, logót, tartománynevet, szabadalmat és minden szellemi terméket, amelyeket szerzői jogi vagy tulajdonosi oltalom véd, és amelyek a Társaság tulajdonában vannak.

d. A “Felhasználási Feltételek” a jelen dokumentumot jelenti.

e. Az “Alkalmazáskörnyezet” azon alkalmazás platformokat jelenti, amelyeken keresztül a Felhasználó a Tartalmat megtekintheti

f. A “Tartalom” az Alkalmazás egészét és annak tartalmát jelenti.

2. HARMADIK FELEKKEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

A jelen Felhasználási Feltételek Társaság és Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen Felhasználási Feltételek harmadik fél vagy kedvezményezett javára semmilyen jogot nem teremtenek.

3. AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA

A magyarorszagazsebedben.hu weboldal felkeresésével és az Alkalmazás használatával – akár Facebook-on, akár Google Fiókkal, akár fiókba történő bejelentkezés nélkül – és az Alkalmazáshoz való minden egyes Hozzáféréssel Ön elfogadja:

  1. a Felhasználási Feltételeket
  2. az 5. szakaszba foglalt adatkezelési tájékoztatót.

4. A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

1. Ön tudomásul veszi, hogy:

a. a Társaság Önnek kizárólag az Alkalmazáshoz való hozzáférést biztosítja;

b. Ön csak Felhasználóként férhet hozzá az Alkalmazáshoz;

c. a jelen Felhasználási Feltételek nem jogosítják fel Önt az Alkalmazásban használt képek, jelzések, logók, védjegyek vagy emblémák használatára;

d. az Alkalmazás jogosulatlan használata nem megengedett, így különösen nem használhatja az Alkalmazást a Társaság által biztosított kezelőfelületen keresztül a Felhasználási Feltételektől eltérő módon;

e. az Alkalmazás által nyújtott információk nem teljes körűek, a Társaság további / bővebb információkat nyújt a weboldalán (http://guideme.hu és http://app.guideme.hu);

f. Ön nem jogosult sem egészében, sem részben módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, terjeszteni vagy visszafejteni az Alkalmazást és a felhasználása során szerzett információkat.

g. a Társaság fenntartja a jogot – anélkül, hogy arra kötelezettséget vállalna –, hogy megtagadja a hozzáférést vagy bármilyen tartalmat eltávolítson;

h. a Társaság fenntartja a jogot a Szoftverfrissítésre, és ezt követően a Felhasználási Feltételeket újra el kell fogadni;

i. a Társaság fenntartja a jogot a Felhasználási Feltételek módosítására;

j. a Felhasználási Feltételek módosítását követő használattal Ön, mint felhasználó elfogadja és tudomásul veszi az új Felhasználási Feltételeket;

k. a Társaság jogosult letiltani az Alkalmazáshoz való hozzáférését, amennyiben Ön megszegi a Felhasználási Feltételeket (vagy olyan magatartást tanúsít, amely egyértelművé teszi, hogy Ön nem szándékozik, vagy nem tud megfelelni a Felhasználási Feltételeknek);

l. a Társaság jogosult megszüntetni az Alkalmazást.

2. Ön elfogadja, hogy:

a. az Alkalmazást kizárólag a Felhasználási Feltételek és a vonatkozó törvények, előírások, illetve az általánosan elfogadott gyakorlat által megengedett célokra használja;

b. az Alkalmazáskörnyezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá vagy kísérel meg hozzáférni az Alkalmazáshoz;

c. nem végez olyan tevékenységet, amely zavarhatja az Alkalmazást (vagy a használata során az Alkalmazásnak információt továbbító és/vagy ahhoz kapcsolódó szervereket és hálózatokat);

d. nem jogosult arra, hogy az Alkalmazás vagy az ahhoz tartozó Szoftver bármely részét lemásolja, terjessze, eladja vagy kölcsönözze, továbbá nem jogosult arra, hogy a Szoftvert visszafejtse vagy megkísérelje megszerezni a Szoftver Forráskódját, kivéve, ha Ön erre a Társaságtól írásos engedélyt kapott;

e. az Alkalmazás használatával Ön nem szerez az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmilyen szellemi tulajdonjogot. Ön nem jogosult az Alkalmazásból származó Tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Társaságtól.

3. A Társaság jogosult az Alkalmazás használatával közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény szerinti gazdasági reklámnak minősülő információkat küldeni a Felhasználónak. A jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával a Felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Társaság ilyen üzeneteket küldjön neki.

4. Az Alkalmazást kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítja a Társaság, és annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen más célra nem használható. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Alkalmazás bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A Felhasználó nem módosíthatja, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, végjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzéseket az Alkalmazásban, beleértve a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott, vagy más módon reprodukált részeket is.

5. A Társaság nem vállal felelősséget az Alkalmazás használatából és a használata során szerzett információk felhasználásából eredő elmaradt nyereségért, kiesett bevételért, adatvesztésért, pénzügyi veszteségért, illetve a közvetett, rendkívüli, következményes, nem vagyoni vagy vagyoni károkért.

5. BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM

1. Ön hozzájárul, hogy a Társaság
a. a mobil alkalmazás útján Ön által megadott, valamint a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezelje;
b. az Ön személyes adatait harmadik – így különösen más, a mobil alkalmazást telepítő és annak szerződési feltételeit elfogadó – személynek továbbítsa, amennyiben az adattovábbítás a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlen – és a személyes adatok hiányában a funkciók működése ellehetetlenül.
c. a mobil alkalmazáson belül saját vagy szerződött partnerei hirdetéseivel vagy ajánlataival kapcsolatos információkat jelenítsen meg.

2. A Társaság a mobil alkalmazás üzemeltetése során az alábbi adatokat kezeli, és a mobil alkalmazás a mobiltelefon alábbi funkcióihoz fér hozzá:
a. Név;
c. Felhasználó azonosító;
d. tartózkodási helyre vonatkozó GPS adatok, cellainformációk;
e. e-mail cím;
f. e-mail szövegében szereplő személyes adatok;
g. Facebook és / vagy Google+ azonosító;
h. profilkép;
l. a Facebook ismerősök adatai (akik telepítették és elfogadták a mobil alkalmazást);
m. eszközazonosító;

3. Ön tudomásul veszi, hogy a mobil alkalmazás egyes funkcióinak működéséhez elengedhetetlen, hogy az Ön személyes adatait a funkció működéséhez szükséges mértékben és ideig továbbítsuk az alábbi szolgáltatóknak:

a. Facebook Ireland Ltd. Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Írország, cégjegyzékszám: 462932
Facebook: bejelentkezés, barátok keresése / meghívása és megosztás;

b. Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok)
Google+: bejelentkezés, barátok keresése / meghívása és megosztás;
Google Push Notification szerver;
Google térkép szerver;
Google Play szolgáltatások;

c. Apple Inc. (1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia, USA, 95014)
Apple térkép;
Apple Push Notification szerver.

4. Ön tudomásul veszi, hogy:

a. amennyiben Ön még nem töltötte be a 16. életévét, a hozzájárulása kizárólag a törvényes képviselőjének jóváhagyásával érvényes, és azt a mobil alkalmazás telepítése előtt be kell szereznie;

b. amennyiben a mobil alkalmazás használata során harmadik fél személyes adatát rögzíti, Ön felelős az adatok kezeléséhez és a Társaságnak történő továbbításához szükséges hozzájárulás megszerzéséért;

c. az adatokat a Társaság kezeli

d. az Ön személyes adatait, a jelen szakaszban meghatározott kivételekkel, a Társaság az adat felvétele céljának megszűnését követő 5 évig kezeli. A mobil alkalmazáson keresztül elérhető játékok működése során kezelt és a mobil alkalmazás működésével összefüggésben a mobileszközön tárolódott személyes adatok a mobil alkalmazás törlésével visszavonhatatlanul törlődnek;

e. az Ön személyes adatait a Társaságnak és az adatfeldolgozójának a mobil alkalmazás üzemeltetését, illetve a Társaság mobil alkalmazáson keresztül elérhető szolgáltatásainak nyújtását végző alkalmazottai ismerhetik meg, amennyiben az adatkezelés céljának eléréséhez ez feltétlenül szükséges.

5. A Társaság tájékoztatja Önt, hogy:

  1. a személyes adatok megadása önkéntes;
  2. A személyes adatai kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §-a, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló. 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés (a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása;
  3. c. kérésre a Társaság minden a személyére vonatkozóan kezelt adatot és a kezelésére vonatkozó minden tényt erre irányuló kérése esetén írásban közöl Önnel. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg;
  4. a személyes adatai kezelésével kapcsolatban Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-21. §-aiban meghatározott jogaival élhet. Ön bármikor kérheti a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását, és tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
  5. az adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Társaság Központi Ügyfélszolgálatának a hello@guideme.hu e-mail címre küldött levélben gyakorolhatja;
  6. a Társaság adatkezelésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz fordulhat.

6. Amennyiben Ön olyan adatai törlését vagy zárolását kéri, amelyek a mobil alkalmazás funkcióinak működéséhez elengedhetetlenek, de egyidejűleg nem törli a mobil alkalmazást, a Társaság adatkezelési joga továbbra is fennmarad.

6. SZOFTVERFRISSÍTÉSEK

A szoftverfrissítések célja az Alkalmazás bővítése, tökéletesítése és továbbfejlesztése, illetve új Alkalmazás funkciók biztosítása az Ön számára. Az Alkalmazás használatával Ön hozzájárul, hogy ilyen frissítéseket kapjon, és tudomásul veszi, hogy a változtatások végrehajtása befolyásolhatja annak elérhetőségét.